08 38 651 692

MICROFIBER

Ingredients:  Poly, PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Model: Có thể thiết kế nhiều kiểu mè

Sizei: 1.6m - 1.7m

Quantification: 140g/m2 – 180g/m2