08 38 651 692

RIP 1*1 / spandex

Ingredients: Poly, PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Model: cán ống hoặc căng kim

Size: 1.2m

Quantification: 240g/m2 – 300g/m2