08 38 651 692

RIP

Ingredients: Poly, PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Model: cán ống hoặc căng kim

Size: 1.8m - 2.0m

Quantification: 140g/m2 – 310g/m2