0908669779 - 0905151252

XỐP LỤC GIÁC

Description

Thành phần TC 65-35.

Khổ 1.8m.

Trọng lượng 240gm2.

Màu sắc trắng

Comment