TẦM NHÌN SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ

TẦM NHÌN SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ

   

Giá trị cốt lõi

“TÍN – TÂM – TRÍ –TINH – NHÂN”

 

Tín: Thành Công luôn bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Sự hài lòng và tín nhiệm củakhách hàng là bước đệm cho sự thành công của công ty chúng tôi

 

 

Tâm: Thành Công đặt chữ Tâm làm nền tảng - lấy khách hàng làm trung tâm với phương châm phát triển vì lợi ích của khách hàng và tôn trọng pháp luật.

 

 

Trí: Thành Công coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy  phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây dựng một  doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện

 

 

Tinh: Thành Công đặt mục tiêu: Tinh Hoa Con người - Tinh Hoa Sản phẩm – Tinh Hoa Cuộc sống – Tinh Hoa Xã hội

   

Nhân: Thành Công xây dựng các mối quan hệ với
tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài
sản quý  giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công
bằng, chính trực và nêu  cao sức mạnh đoàn kết chung.

Zalo